Tag - نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۲ شهریورماه ۱۳۹۹)

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۲ شهریورماه ۱۳۹۹)

📌نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۲ شهریورماه ۱۳۹۹)

🔹طی برگزاری چهاردهمین مرحله از این حراج، تعداد دو بانک سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش ۴.۴ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بين‌بانکي ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۱.۹ هزار میلیارد ریال از اوراق اراد۴۷ با نرخ بازده تا سررسید ۱۸.۹ درصد موافقت کرد. 

🔹معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتي بورس ثبت شد. به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۶ هزار میلیارد ریال اوراق اراد۴۵ با نرخ بازده تا سررسید ۲۰ درصد، ۴.۳ هزار میلیارد ریال اوراق اراد۴۷ با بازده تا سررسید ۱۸.۹ درصد، ۸.۳ هزار میلیارد ریال اوراق اراد۴۸ با نرخ بازده تا سررسید ۱۸.۹ و ۲.۶ هزار میلیارد ریال اوراق اراد۴۹ با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد را خریداری کردند. 

🔹در مجموع، ۲۱.۳ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در هفته جاری توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.

Read more...